Gouden handdruk

Bij ontslag heeft een u vaak recht op een financiële schadeloosstelling. Deze schadeloosstelling wordt ook wel ’gouden handdruk’ of ontslagvergoeding genoemd en wordt uitgekeerd ter vervanging van gederfd of te derven loon.

De gouden handdruk compenseert het inkomen dat de werknemer zal gaan missen. De werkgever betaalt de vergoeding omdat de ontslagen werknemer tijdelijk werkloos wordt of een nieuwe baan aanvaardt met een lager salaris. Ook kan er sprake zijn van een vergoeding wegens pensioenschade.

Aanwendingsmogelijkheden van de gouden handdruk

Er zijn drie aanwendingsmogelijkheden voor uw gouden handdruk, te weten:

Wat te doen met uw Gouden Handdruk
Nu de ontslagvergoeding bekend is, moet u gaan beslissen wat u met dit geld gaat doen. De wetgeving biedt u vier manieren om de gouden handdruk aan te wenden.

  1. In de eerste plaats kunt u ervoor kiezen om direct met de belastingdienst af te rekenen.
  2. In de tweede plaats is het mogelijk om de gouden handdruk te gebruiken als koopsom voor een lijfrente.
  3. In de derde plaats kunt u kiezen om de gouden handdruk onder te brengen in een bankspaarrekening.
  4. In de vierde plaats kan de gouden handdruk worden gebruikt ter oprichting van een stamrecht BV.

Persoonlijke advies
Een goede keuze over de aanwending van uw gouden handdruk betekent dat u veel zaken tegen elkaar afweegt.Professioneel en onafhankelijk advies kan daarbij van onschatbare waarde zijn.

Uw gouden handdruk
Neem contact op met één van onze gouden handdruk adviseurs voor een vrijblijvend en kosteloos persoonlijk gesprek of bestel het Gouden Handdruk boek voor meer informatie. Tevens bent u van harte welkom op de lezing, die iedere donderdag- en vrijdagmiddag over het thema Gouden Handdruk en Stamrecht wordt gegeven.

Kantonrechtersformule bij gouden handdruk

Met de kantonrechtersformule kunt u de hoogte van uw gouden handdruk berekenen. Een aantal factoren is van belang bij de kantonrechtersformule:

Op basis van deze factoren zijn in het verleden verschillende formules ontwikkeld om de hoogte van de gouden handdruk vast te stellen. Uiteindelijk is de kantonrechtersformule als algemeen geaccepteerde standaardberekening naar voren gekomen. Deze kantonrechtersformule is afkomstig uit de praktijk van de rechtspraak en is niet wettelijk vastgelegd. Daarom kan in bepaalde gevallen hiervan worden afgeweken. 

Kantonrechtersformule 2009

De berekening van de ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule ziet er sinds 2009 als volgt uit:  Schadeloosstelling = A x B x C
A = aantal gewogen dienstjaren
B = bruto maandinkomen
C = correctiefactor

A: het aantal gewogen dienstjaren
Het getal dat voor A moet worden ingevuld, is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en het aantal jaren dat hij heeft gewerkt. De wegingsfactoren gelden vanaf 2009. Voor 2009 golden andere factoren. Zie hier uitleg over de oude kantonrechtersformule:

LeeftijdWegingsfactor
Tot 35 jaar0,5
Tussen 35 en 45 jaar1
Tussen 45 en 55 jaar1,5
Boven de 55 jaar2

B: het bruto maandinkomen
Voor de vaststelling van B moeten de juiste onderdelen van het maandinkomen worden meegeteld:

Onderdelen die wel worden meegeteld          Onderdelen die niet worden meegeteld
Vast bruto maandsalaris          Werkgeversaandeel pensioenpremie
13e maand          Auto van de zaak
Structureel overwerk          Onkostenvergoeding
Vakantiegeld          Tantième
Vaste ploegentoeslag          Werkgeversaandeel in de ziektekostenverzekering
Structurele winstdeling          Een niet-structurele winstdeling

C: de correctiefactor
Indien de ontbindingsgrond in de risicosfeer van de werkgever valt en verwijtbaarheid niet aan de orde is, is de correctiefactor gelijk aan 1.

Indien de ontbindingsgrond geheel in de risicosfeer van de werknemer valt zonder dat van enige verwijtbaarheid van de werkgever sprake is, dan is de correctiefactor 0. De gouden handdruk bedraagt dan ook 0.

Is er sprake van verwijtbaarheid van één van de partijen dan wel van verwijtbaarheid over en weer, dan wordt via de correctiefactor de ernst van de verwijten tot uitdrukking gebracht. In de praktijk zal de correctiefactor maximaal 2 zijn. De factor C heeft een grote invloed op de hoogte van de gouden handdruk.

Factor C in een sociaal plan
Bij een collectief ontslag wordt meestal de kantonrechtersformule toegepast. Dit staat beschreven in het sociaal plan. De hoogte van de correctiefactor is het onderhandelingsresultaat tussen werkgever en vakbonden. De financiële positie van de werkgever is bepalend.

Andere websites
Voor meer informatie over de kantonrechtersformule verwijzen wij u ook graag door naar kantonrechtersformule.nl. Hier kunt u ook alle belangrijke informatie vinden over de kantonrechtersformule.

Wanneer Gouden Handdruk
Als u wordt ontslagen via een ontslagprocedure bij het kantongerecht of bij ontslag met wederzijds goedvinden, is er een redelijke kans dat u het bedrijf verlaat met een gouden handdruk. Ook kunt u een gouden handdruk ontvangen bij een collectief ontslag. In het sociaal plan is geregeld hoe uw gouden handdruk berekend wordt. Bij ontslag via het kantongerecht stelt de rechter de gouden handdruk vast. Dit doet hij door middel van de zogenaamde kantonrechtersformule.

Schakel gespecialiseerde advocaat in
Het is voor de werknemer ook mogelijk om een gouden handdruk te bedingen bij beëindiging met wederzijds goedvinden. Hierbij stellen werknemer en werkgever in onderling overleg de hoogte van de ontslagvergoeding vast. De werknemer kan dan zelf onderhandelen over de hoogte van de som. In zo’n situatie roept de werknemer meestal de hulp in van een gespecialiseerde arbeidsrechtjurist of –advocaat. Als onderhandelingen leiden tot een regeling, worden de afspraken vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Onze gespecialiseerde arbeidsrechtjuristen en –advocaten kunnen de beëindigingsovereenkomst uitstekend voor u beoordelen.

 
#wijleverenmooiwerk met designenmedia.nl