Pensioenen

Volgens de AFM (Autoriteit Financiële Markten) is het verplicht om te vermelden dat Servion niet adviseert en niet bemiddeld in pensioenen. Door onze perfectionistische specialisatie op het gebied van Schade, Leven, Zorg en Inkomen hebben wij ervoor gekozen deze tak van sport over te laten aan de specialisten. 

Als aanvulling op het basispensioen (AOW, en eventueel het ANW) dat men via de overheid ontvangt is er het 2edeel van het pensioen. Dit 2e gedeelte wordt namelijk via de werkgever opgebouwd: ook wel het werknemerspensioen genoemd. Het voornaamste deel van dit deel van het pensioen wordt door de werkgever voldaan, en regelmatig door de werknemer aangevuld door een inhouding van dit bedrag op het bruto salaris.  U kunt een totaal overzicht bekijken van uw pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Met een pensioensplannertool kunt u bekijken hoeveel u uiteindelijk aan pensioen zal ontvangen.

Bij indiensttreding laat een werkgever weten of er bij het bedrijf een pensioenregeling is. Wanneer er een regeling beschikbaar is krijgt u over het algemeen binnen 3 maand een uitleg over de inhoud van deze regeling van uw pensioenfonds of de verzekeringsmaatschappij. Bij onduidelijkheden of vragen raden wij aan om contact op te nemen met de pensioenuitvoerder voor meer informatie.

Relatie met de AOW (franchise)

Er wordt rekening gehouden door de pensioenregeling met het feit dat men later ook AOW krijgt. Dit is ook de reden waarom u over het algemeen geen pensioen opbouwt over het gehele salaris, maar dat er een deel van het salaris wordt ingehouden. Deze inhouding heet franchise.

erschillende pensioenregelingen

Er is een variatie aan pensioenregelingen binnen ons land. Overall kunnen we 2 onderdelen onderscheiden; de uitkeringsovereenkomst en de premieovereenkomst.
De uitkeringsovereenkomst verzekerd u van duidelijkheid over welk pensioen u uiteindelijk gaat ontvangen. Dit gebeurd namelijk bij een

 • Middelloonregeling
 • Eindloonregeling

Bij het pensioen via premie (premieovereenkomst) is het duidelijk welke premie wordt uitbetaald:

 • Beschikbare premieregeling

Naast deze uitkeringsovereenkomst en de premieovereenkomst zijn er nog meer kapitaalovereenkomsten beschikbaar, maar deze worden nauwelijks ingezet.

Tevens zijn er pensioenregelingen die uit onderdelen van de bovenstaande systemen bestaan:

 • Combinatieregelingen

Middelloonregeling
Elk jaar dat deelgenomen wordt aan de middelloonregeling wordt er een deel ouderdomspensioen opgebouwd. Dit bestaat uit een bepaald percentage (ongeveer 1,75% a 2%) per jaar van de pensioengrondslag (het salarisdeel waarover pensioen opgebouwd wordt). Het totale pensioen bedrag wordt bepaald naar aanleiding van het salaris dat u tijdens uw gehele loopbaan heeft verdiend. Vaak tracht men om het pensioen dat is opgebouwd mee te laten groeien met de prijsontwikkeling. Wanneer men zich in de middelloonregeling bevindt, wordt het partnerpensioen mede bepaald aan de hand het ouderdomspensioen. Vaak bestaat het ouderdomspensioen voor 70% uit het partnerpensioen, welke u kunt krijgen wanneer u tot de datum dat het pensioen ingaat aan de pensioenregeling deel hebt genomen. Houd er wel rekening mee dat het partnerpensioen in enkele regelingen lager kan zijn.

Eindloonregeling
Via de eindloonregeling wordt er ieder jaar een deel ouderdomspensioen opgebouwd. Dit deel van het pensioen bestaat vaak voor 1,75% a 2% uit de pensioengrondslag (dat deel van het salaris waar pensioen over opgebouwd wordt). In de eindloonregeling gaat men uit van het laatst verdiende salaris van een individu. Wanneer iemands salaris verhoogd wordt, wordt het pensioen dat men op dat moment op heeft gebouwd omhoog getild naar de hoogte van de nieuwe pensioengrondslag. Dit wordt ook wel backserviceverhoging genoemd. Aan de hand van het laatst verdiende salaris wordt het pensioenresultaat vastgesteld.

Regelmatig in pensioenregelingen bestaat het ouderdomspensioen voor 70% uit het partnerpensioen. Welke u kunt ontvangen wanneer u tot de pensioen ingangsdatum deel hebt genomen in de pensioenregeling. Houd er wel rekening mee dat in enkele gevallen het partnerpensioen lager is.

Beschikbare premieregeling (premieovereenkomst)
Bij de beschikbare premieregeling of ook wel premieovereenkomst ontvangt men een pensioenpremie in plaats van een op voorhand bepaalde pensioenuitkering. De premie kan in de loop van uw dienstjaren gelijk blijven of stijgen naargelang u ouder wordt. Over het algemeen is de premie een percentage van de pensioengrondslag. Vaak worden premies belegd, en de hoogte van de pensioenpot wordt bepaald door de belegging.

Wanneer de datum van pensioeningang bereikt wordt, schaft u als het ware een pensioenuitkering aan van het bedrag dat in de pensioenpot zit. Wanneer in de regeling is gesteld dat er een bedrag uitgekeerd zal worden wanneer iemand voortijdig overlijd, moeten de nabestaanden hiervan een nabestaandenpensioen kopen. 

De beleggingen worden uitgevoerd door de pensioenuitvoerder, maar u kunt dit desgewenst ook zelf doen. U krijgt advies van de pensioenuitvoerder over welke beleggingen het best bij uw wensen passen. Het kan zijn dat de premieregeling voor degene die er aan deelneemt een nadeel met zich meebrengen. Het is namelijk duidelijk wat de hoogte is van de premie, echter het is onbekend hoeveel zich er op de einddatum in de pensioenpot zal bevinden. Het bedrag hangt af van hoe het rendement zich binnen deze spaarpot ontwikkeld. Het is daarnaast ook onduidelijk wat het bedrag is om je uiteindelijk in het pensioen in te kopen, wat resulteert in onduidelijkheid over het uiteindelijke pensioenbedrag. Wanneer u duidelijkheid wilt hebben over hoeveel pensioenkapitaal u uiteindelijk kunt bezitten, neemt u dan contact op met ons  kantoor zodat wij u in contact kunnen brengen met een onafhankelijke specialist die u duidelijk en helder kan verklaren hoe het pensioen geregeld is en wat eventuele persoonlijke mogelijkheden zijn.

Combinatieregeling
Bij de combinatieregeling worden er twee onderdelen samengevoegd. Het is bijvoorbeeld mogelijk tot een bepaald salarisniveau pensioen op te bouwen volgens een eindloon- of middelloonsysteem en daarboven geldt dan een beschikbare premieregeling.

Eerder stoppen met werken

Vaak wil men niet meer doorwerken tot 65jaar, en oudere werknemers (die op 31 december 2004 55jaar of ouder waren) hebben vaak nog de mogelijkheid om overgangsregelingen toe te passen voor vut of prepensioen.

Over het algemeen zal voor de rest van de mensen de pensioenleeftijd in de regeling 65 jaar gaan worden. Dit resulteert er echter niet in, dat u niet voortijdig zou kunnen stoppen met werken. U moet er wel rekening mee houden dat het geld kost wanneer u eerder met pensioen gaat. Als eerste neemt u minder jaren deel aan de pensioenregeling waardoor de opbouw van het pensioen minder is. Daarbij wordt een pensioen pas uitgekeerd vanaf de officiële pensioendatum. De AOW ontvangt u vanaf dat u 65 jaar bent, daardoor zou het kunnen zijn dat u een periode zonder inkomen kan komen te zitten.

Wanneer u eerder wilt stoppen met werken zijn er verschillende mogelijkheden:

 • U spaart geld om de periode tot uw pensioen te overbruggen
 • U kunt uw ouderdomspensioen eerder laten ingaan

Extra sparen om eerder met pensioen te gaan
Het is aan te raden om zelf te sparen om het termijn tussen stoppen met werken en het ingaan van de pensioendatum te kunnen overbruggen. Er zijn verschillende pensioenregelingen waarbij het mogelijk is om zelf bij te kunnen sparen. Door dit spaarplan is het mogelijk om eerder met pensioen te gaan. Daarnaast is het ook nog mogelijk om de levensloopregeling in te zetten, dan zet u elk jaar 12 % van uw inkomen apart in de levensloopregeling. Dit bedrag kunt u dan aanwenden om de periode te overbruggen tussen stoppen met werken en de pensioendatum.

Ouderdomspensioen eerder in laten gaan
Het is vaak mogelijk om een pensioen vroeger te laten starten. Het resulteert er wel in dat u uiteindelijk minder pensioen ontvangt. Houd er rekening mee dat het pensioen per jaar dat het eerder gestart wordt ongeveer 8 a 9 % minder wordt. Wanneer u het ouderdomspensioen eerder laat starten zult u de AOW in de jaren voordat u 65 wordt missen.

Doorwerkbonus
Bij doorwerken nadat u 62 bent geworden ontvangt men een doorwerkbonus. Dit is een korting op de belasting die iemand die eerder stopt met werken niet zal ontvangen. Kortom erg interessant om te weten waar u staat!

VUT en prepensioen

Voorheen werd de vut of het prepensioen regelmatig ingezet, ook de regelingen als een vroegpensioen werden vaak gebruikt (een pensioendatum voordat men 65jaar is). Vaak werd er in deze regeling meestal aanvullend op het gewone ouderdomspensioen ook een overbruggingspensioen gebruikt. Tegenwoordig zijn deze regelingen niet meer toegankelijk voor de jongere werknemers. Wel is het mogelijk dat deze regeling ingezet wordt voor oudere werknemers omdat zij in een overgangsregeling zitten.

De overgangsregeling
Deze regeling houdt het volgende in; de voormalige regeling voor de vut, prepensioen of vroegpensioen mag zonder te wijzigen voortgezet worden voor werknemers die op 31 december 2004 de leeftijd van 55 jaar of ouder hadden bereikt.

De voorwaarde is dat de regeling van prepensioen en vroegpensioen de optie biedt voor deeltijdpensioen. Het is echter niet zo dat in elk bedrijf de regelingen voor pensioenen niet gewijzigd zijn voor oudere werknemers.

Direct ingaande lijfrente

Wanneer u een direct ingaande lijfrente ontvangt, krijgt u een uitkering zolang u leeft. Wanneer u de verzekering daadwerkelijk af laat sluiten zet u vast hoe vaak en wanneer u de uitkering ontvangt. De premie betaalt u in een keer, dit wordt de koopsom genoemd en de uitkering gaat dan eigenlijk meteen van start.

Twee soorten

Men kan een keuze maken uit twee soorten lijfrentes:

 • Levenslange lijfrente: de lijfrente of de uitkering ontvangt u zolang u leeft. Het is een veelbelovende optie wanneer u oud wordt
 • Tijdelijke lijfrente: de uitkering is tijdelijk, bijvoorbeeld een paar jaar, of stopt wanneer u komt te overlijden

Om te voorkomen dat u minder geld ontvangt dan u in eerste instantie heeft ingelegd kunt u daar de volgende maatregelen in treffen:

 • De uitkering wordt overgezet naar uw partner of nabestaanden. Het gevolg hiervan is dat de uitkering in het begin lager is. Voordat deze overgang doorgevoerd wordt kunt u de keuze maken om partner of nabestaande dezelfde uitkering te laten ontvangen of een lagere.
 • Een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten. Hiervoor wordt een extra premie berekend.

Bent u hierin geïnteresseerd of wilt u meer informatie ontvangen, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Belasting
Bij direct startende lijfrente is het van groot belang om de regels over belasting in acht te nemen. Voornamelijk worden in deze regels grenzen gesteld aan looptijd en hoogte van de tijdelijke lijfrente.

Hoe hoog is mijn uitkering?

Bij het afsluiten van de verzekering, wordt vastgesteld hoe hoog de uitkering wordt. De hoogte is afhankelijk van de volgende punten:

 • De hoogte van de koopsom
 • De hoogte van de rente
 • Uw leeftijd
 • Uw geslacht
 • De duur van de uitkering
 • Of de uitkering overgaat op uw partner of nabestaanden als u overlijdt

Winstdeling
Bij het afsluiten van de verzekering wordt bepaald hoe hoog uw uitkering is. Dit bedrag is gegarandeerd en kan nooit dalen, maar wel stijgen wanneer er winst gemaakt wordt door de verzekeraar. Vooraf kan de verzekeringsmaatschappij niet weten hoe hoog de winstdeling wordt, wanneer hij winst maakt krijgt u de rest van de looptijd van de verzekering een hogere uitkering.

Meer weten?
Neemt u dan contact op met ons kantoor voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Wat doet de verzekeraar met de premie?
Met de premie die de verzekeraar ontvangt doet de instelling het volgende:

 • Uitkeren van de verzekerde sommen
 • Beheer en administratiekosten
 • Het voldoen van een betaling aan een verzekeringsadviseur voor advies of een dienst. Dit is van kracht wanneer de verzekering afgesloten is via een adviseur. Het is ook mogelijk om de vergoeding direct aan de adviseur te voldoen, maar wat er aan vergoeding voldaan wordt hoort dan niet bij de premie. Dat betekend dus dat het advies van een verzekeringsadviseur wel betaald moet worden. 

Koopsom
Er zijn twee mogelijkheden voor de koopsom en de behandeling van deze koopsom:

 • De verzekeringsmaatschappij trekt alle kosten van de koopsom af
 • De verzekeringsmaatschappij trekt een deel van de kosten van de koopsom af. Het bedrag wat voldaan moet worden aan uitkeringen haalt de verzekeraar van de uitkering af.

Wat gebeurd er wanneer ik de verzekering eerder wil stoppen?
Dit is onmogelijk, wanneer de uitkering is gestart loopt deze door aan de hand van de afspraken die gemaakt zijn.

Krijg ik een medische keuring?
U hoeft geen medische keuring te ondergaan. Echter wanneer u ook een overlijdensrisicoverzekering afsluit, moet u een vragenlijst over uw gezondheid invullen alvorens de verzekering ingaat. Dit heet een gezondheidsverklaring. Met deze verklaring wordt door de verzekeringsmaatschappij besloten of u de verzekering mag afsluiten conform de regels van de verzekeraar.

Gouden handdruk

Bij ontslag heeft men over het algemeen recht op een financiële compensatie. Deze compensatie noemt men ook een ‘gouden handdruk’ of een ontslagvergoeding en deze wordt betaald als substituut voor gederfd of te derven loon.

Het loon dat de werknemer niet ontvangt wordt door deze regeling gecompenseerd. De werkgever vergoed dit bedrag omdat de werknemer werkloos wordt of een andere baan accepteert waar hij minder mee zal verdienen. Tevens kan er een compensatie worden geboden wegens schade die geleden wordt op het pensioenbedrag. 

Aanwendingsmogelijkheden van de gouden handdruk.

Het regelen van een gouden handdruk kan op vier manieren

 • Stamrecht bv
 • Gouden handdruk verzekering
 • Direct afrekenen met Belastingdienst
 • Stamrecht banksparen

Wat te doen met uw Gouden Handdruk?

Wanneer de vergoeding voor het ontslag duidelijk gemaakt is, is het van belang duidelijk te maken wat er met dit geld gedaan moet worden. Vanuit de wet zijn er 4 mogelijkheden om de gouden handdruk te behandelen.

 • U kunt ervoor kiezen om direct met de belastingdienst af te rekenen
 • Het is mogelijk om de gouden handdruk te gebruiken als koopsom voor een lijfrente
 • De Gouden Handdruk is onder te brengen in een bankspaarrekening
 • De Gouden Handdruk kan worden gebruikt ter oprichting van een stamrecht BV

Persoonlijk advies
Om de juiste keuze te maken over het inzetten van uw gouden handdruk moeten veel dingen tegen elkaar afgewogen worden. Een goed professioneel en onafhankelijk advies kan daarbij enorm helpen.

Uw gouden handdruk
Wanneer u meer informatie wilt over de gouden handdruk of hoe u deze het beste op uw persoonlijke situatie kunt toespitsen, neemt u dan contact op met onze adviseurs.

Kantonrechtersformule bij een gouden handdruk
Via een kantonrechtersformule is de hoogte van de gouden handdruk te achterhalen. Enkele onderdelen zijn hierbij van belang:

 • Termijn van het dienstverband
 • Leeftijd van de werknemer
 • Verwijtbaarheid van het ontslag

Vanuit deze factoren zijn voorheen verschillende formules ontwikkeld om de hoogte van een gouden handdruk te kunnen bepalen. Dekantonrechtersformule is inmiddels volledig geaccepteerd als standaardberekening voor de gouden handdruk.

De kantonrechtersformule is niet wettelijk geregistreerd maar ontstaan vanuit de praktijkervaring binnen de rechtspraak, en daarom wordt in sommige gevallen afgeweken van dit principe.

Kantonrechtersformule 2009
Om uw ontslagvergoeding te berekenen volgens de kantonrechtersformule kan men de volgende stappen volgen:

Schadeloosstelling = A x B x C
A = aantal gewogen dienstjaren
B = bruto maandinkomen
C = correctiefactor

A: Het aantal gewogen dienstjaren

Getal A hangt af van de leeftijd van de werknemer en ook het aantal werkzame jaren. De wegingsfactoren gelden vanaf 2009. In 2009 waren echter andere factoren geldig. Zie hier uitleg over de oude kantonrechtersformule

LeeftijdWegingsfactor
Tot 35 jaar0,5
Tussen 35 en 45 jaar1
Tussen 45 en 55 jaar1,5
Boven de 55 jaar2

B: Het bruto maandinkomen

Om B te kunnen berekenen, worden de volgende aspecten van het maandinkomen worden bekeken:

Onderdelen die wel worden meegeteld          Onderdelen die niet worden meegeteld
Vast bruto maandsalaris          Werkgeversaandeel pensioenpremie
13e maand          Auto van de zaak
Structureel overwerk          Onkostenvergoeding
Vakantiegeld          Tantième
Vaste ploegentoeslag          Werkgeversaandeel in de ziektekostenverzekering
Structurele winstdeling          Een niet-structurele winstdeling

C: De correctiefactor

Wanneer de ontbindingsgrond van het ontslag in de risicosfeer van de werkgever valt en er valt geen verwijtbaarheid te constateren, is de correctiefactor gelijk aan 1.

Stel dat de ontbindingsgrond in de risicosfeer van de werknemer valt zonder dat men de werkgever verwijtbaar kan stellen, is de correctiefactor 0. In dit geval ontvangt de werknemer dan ook geen gouden handdruk.

Wanneer er verwijtbaar gedrag vastgesteld kan worden bij één van de 2 of van beide partijen wordt via de correctiefactor de ernst van de verwijten vastgesteld. Over het algemeen zal de correctiefactor maximaal 2 bedragen. De correctiefactor is van enorme invloed op de hoogte van een gouden handdruk.

Factor C in een sociaal plan
In een collectief ontslag wordt over het algemeen de kantonrechtersformule gebruikt, welke omschreven staat in het sociaal plan. Wanneer de werkgever en de desbetreffende vakbonden onderling overleggen zal hier de hoogte van de correctiefactor uitkomen. Echter de financiéle positie van de werkgever is hier voor van doorslaggevende factor.

Ontslagvergoeding vanaf 2013 gebaseerd op werkelijk te verwachten inkomensschade
De kantonrechters zijn van mening dat de ontslagvergoeding meer afgestemd zou moeten worden op de werkelijke inkomensschade die werknemers lijden. Dat betekent dat een werknemer die direct een nieuwe baan heeft een lage of geen ontslagvergoeding zou ontvangen. De werknemer met slechte kansen op de arbeidsmarkt daarentegen zou een hoge ontslagvergoeding gaan ontvangen. De verwachting is dat de kantonrechters eind 2012 de kantonrechtersformule 2013 presenteren

Andere websites
Wanneer u meer informatie wilt over deze formule willen wij u graag naar de websitewww.kantonrechtersformule.nl doorsturen. Hier staat veel waardevolle informatie op.

Wanneer gouden handdruk
Wanneer u ontslagen bent via een ontslagregeling bij het kantongerecht of met een ontslag met wederzijds goedvinden, is het aannemelijk dat u een gouden handdruk kunt ontvangen. De gouden handdruk wordt over het algemeen ook ontvangen bij een collectief ontslag. Hoe de gouden handdruk berekend wordt is beschreven in het sociaal plan. Wanneer men ontslagen wordt via het kantongerecht wordt de gouden handdruk door de rechter bepaald, en dit wordt dan gedaan via de kantonrechtersformule. 

Schakel gespecialiseerde advocaat in
Bij een ontslag met wederzijds goedvinden is het over het algemeen mogelijk om hier ook een gouden handdruk te kunnen ontvangen. Bij dit ontslag stellen de werkgever en werknemer in samenspraak op hoeveel de vergoeding zal zijn bij het ontslag. In dit geval is het voor de werknemer mogelijk om een onderhandelingspositie in te nemen in dit geheel, en vaak neemt de werknemer een arbeidsrechtjurist, of advocaat in de arm om hem daarmee te assisteren.

De onderhandelingen resulteren dan in een eindovereenkomst, waarin alle afspraken worden vastgelegd. Wanneer u zeker wilt weten dat deze overeenkomst waterdicht is, kunnen wij uw overeenkomst voor u beoordelen en nakijken. Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor.

Tell a Friend

Lekker dineren?
...Tell a Friend!

Help een vriend, kennis of
familielid met het besparen
op zijn of haar financiële
lasten en ontvang zelf een cadeaubon.

Iemand aandragen?
 
#wijleverenmooiwerk met designenmedia.nl